Kategorie

Nowości

Lusterko
35,00 zł

Regulamin

Regulamin sklepu

Sklep internetowy, działający pod adresem www.sklep.exoriente.pl prowadzony jest przez firmę Alatus Edyta Wittchen, z siedzibą w Warszawie przy ul. Freta 16, 00-227 Warszawa, wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta m.st. Warszawy w dniu 11.9.1998 r. pod numerem 308939, NIP: 972-049-13-50, REGON 015211231.


Strony transakcji

1. Stroną dokonującą zakupów w sklepie internetowym www.sklep.exoriente.pl, zwaną dalej Klientem, jest osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i przedsiębiorca. Stroną dokonującą sprzedaży produktów zawartych w ofercie sklepu internetowego www.sklep.exoriente.pl jest właściciel sklepu, firma Alatus Edyta Wittchen, zwana dalej Sprzedawcą.

2. Warunkiem przeprowadzenia transakcji sprzedaży jest przeprowadzenie rejestracji klientów, którzy jeszcze nie dokonali zakupów za pośrednictwem www.sklep.exoriente.pl oraz akceptacja regulaminu, a także pozostałych warunków sprzedaży.

3. Przedmiotem transakcji są produkty prezentowane przez Alatus Edyta Wittchen na stronie www.sklep.exoriente.pl w chwili składania zamówienia. Wszystkie ceny prezentowane na stronie internetowej sklepu podawane są w polskich złotych (pln) i zawierają podatek vat, chyba że oferta stanowi inaczej. Cena podana w formularzu zamówienia jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia. Cena produktu, który w chwili zamówienia jest niedostępny, może ulec zmianie.

4. W przypadku sprzedaży produktów promocyjnych, których ilość jest ograniczona, realizacja zamówień uzależniona jest od kolejności wpłynięcia zamówienia do sprzedawcy.

5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany ceny produktów znajdujących się w ofercie, wprowadzania produktów oraz ich wycofania z oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych w każdej chwili.

6. Zamówienia dokonywane za pośrednictwem strony internetowej można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. W wyjątkowych sytuacjach możliwe jest złożenie zamówienia telefonicznie pod numerami: tel. +48 22 635 10 36 i tel. kom. +48 693 287 989 lub drogą elektroniczną galeria@exoriente.pl. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 17.00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.

7. Złożenie zamówienia jest wiążące w chwili, gdy na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail trafi informacja zwrotna od sprzedawcy potwierdzająca złożenie zamówienia.

8. Modyfikacja zamówienia przez Klienta wymaga zgody Sprzedającego i jest możliwa do czasu, gdy zamówienie nie zostało jeszcze wysłane. Zmiana adresu doręczenia po zrealizowaniu wysyłki wiąże się z dodatkowym kosztem.

9. Warunkiem realizacji zamówienia jest dostępność produktu w magazynie lub u dostawców sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji. Klient ma 2 dni na podjęcie decyzji i złożenie zamówienia. Po przekroczeniu tego terminu, brak decyzji klienta jest równoznaczne z rezygnacją ze złożenia zamówienia.

10. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby czas realizacji zlecenia był jak najkrótszy. Na czas realizacji zlecenia bezpośredni wpływ ma dostępność produktu, czas kompletowania przesyłki oraz czas dostarczenia przesyłki do sklepu przez dostawcę.

11. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby czas realizacji zlecenia był jak najkrótszy. Na czas realizacji zlecenia bezpośredni wpływ ma dostępność produktu, czas kompletowania przesyłki oraz czas dostarczenia przesyłki przez dostawcę, tak więc Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia wynikające z obietywnych przyczyn.

12. Klient może wybrać jeden z poniższych sposobów realizacji płatności:

- gotówką lub kartą kredytową przy odbiorze produktu w Galerii Ex Oriente (przy ul. Freta 16 , w  Warszawie)

- kartą kredytową lub przelewem elektronicznym poprzez serwis przelewy24.pl (w bezpiecznym połączeniu ssl 128 bitów ) 

13. Odbiór przesyłki musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem. Z chwilą pokwitowania na klienta przechodzi prawo własności produktu oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia. Złożony podpis będzie traktowany jako potwierdzenie zgodności zamówienia z zawartością przesyłki.

14. Klient zobowiązany jest do sprawdzenia przesyłki - czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu oraz czy przesyłka jest kompletna - w obecności osoby ją dostarczającej. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji ilościowej bądź jakościowej jest spisanie w obecności pracownika firmy kurierskiej "protokołu reklamacji". W przypadku odbioru przedmiotu zakupu  w Galerii Ex Oriente, klient jest tak samo zobowiązany do sprawdzenia produktu będącego przedmiotem przeprowadzonej transakcji.

15. Zgodnie z Ustawą o Ochronie Praw Konsumentów z 2 marca 2000 roku (dz.u. z dnia 31 marca 2000 roku) klient ma prawo do rezygnacji z zakupu, bez podania przyczyn, w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia produktu. Nie dotyczy to towarów odbieranych w Galerii Ex Oriente.

16. W przypadku odbioru produktu w Galerii Ex Oriente przy płatności gotówką klient jest zobowiązany do jego odebrania najpóźniej do końca następnego dnia roboczego od momentu otrzymania informacji o możliwości odbioru.

17. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez klienta w formularzu zamówienia, w których wyniku przesyłka nie dotarła do adresata, a także za nieuzasadnioną odmowę odbioru przesyłki. Koszty związane z ponowną wysyłką oraz obsługą takiego zlecenia ponosi klient.

18. Mimo zachowania należytej staranności w przygotowaniu oferty prezentowanej na stronie www.sklep.exoriente.pl, zdjęcia mogą nie oddawać wiernie wszystich cech produktu, tak więc nie mogą stanowić podstawy do roszczeń wobec Sprzedawcy. W razie wątpliwości dotyczących oferty należy kontaktować się ze Sprzedawcą.


Zwroty

1. Zwrotowi nie podlegają produkty, które są uszkodzone mechanicznie, chemicznie lub jeśli zostało naruszone oryginalne opakowanie.

2. Klient zobowiązany jest do dostarczenia reklamowanego produktu w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania potwierdzenia reklamacji przez Sprzedawcy. Niedostarczenie przez klienta zwracanego produktu w terminie 7 dni powoduje wycofanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość.


Warunki gwarancji

 1. Alatus Edyta Wittchen zapewnia sprawne działanie produktu, pod warunkiem korzystania z produktu zgodnie z jego przeznaczeniem i zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi.

 2. Ujawnione w okresie gwarancyjnym wady będą usuwane przez Alatus Edyta Wittchen. Wybór sposobu usunięcia wady należy do Sprzedającego, który może usunąć wadę poprzez naprawę, wymianę wadliwej części lub wymianę całego produktu.

 3. Alatus Edyta Wittchen podejmie działania, aby naprawa mogła zostać wykonan w ciągu 14 dni od daty dostarczenia produktu do Sprzedającego. Jeżeli usunięcie usterek z powodu stopnia trudności wymaga dużego nakładu pracy lub działań dodatkowych, może ulec wydłużeniu, przy czym Alatus Edyta Wittchen dołoży wszelkich starań, aby naprawę wykonać w możliwie najkrótszym terminie.

 4. W przypadku, gdy wymiana nie jest możliwa, Klientowi przysługije prawo do zwrotu zapłaconej kwoty.

 5. Nieuznanie roszczeń gwarancyjnych przez Alatus Edyta Wittchen może mieć miejsce w następujących przypadkach:

  • uszkodzeń mechanicznych, chemicznych i wywołanych przez nie usterek

  • eksploatacji produktu w warunkach nie odpowiadających przeznaczeniu

  • ingerencji osób innych niż przedstawicieli Sprzedawcy, a polegających na naprawach lub modyfikacjach konstrukcyjnych produktu

  • stosowania niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych lub środków konserwacyjnych innych niż zalecane przez Sprzedającego produkt lub w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem


Postanowienia końcowe

W wyniku złożenia zamówienia sprzedawca uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa danych określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. O ochronie danych osobowych (dz. U. 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami). Alatus Edyta Wittchen nie udostępnia danych osobowych klientów podmiotom trzecim w celach ich przetwarzania i wykorzystywania na potrzeby marketingu.

Właściwym sądem do rozstrzygania sporów powstałych na tle działalności prowadzonej przez sprzedawcę jest sąd właściwy dla siedziby sprzedawcy.

Sprzedawca jest uprawniony do zmiany niniejszego regulaminu. W sprawach nieuregulowanych powyższym regulaminem mają zastosowanie przepisy ogólnie obowiązujące przepisy.